Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

THÔNG BÁO

ĐÃ CÓ THẺ SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ SV LIÊN HỆ LỚP TRƯỞNG ĐỂ LẤY .

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

KHOA ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày         tháng     năm 2012
TỜ TRÌNH
 V/v xin mở  lớp học nóng
 
 

Kính gửi:     Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

Khoa Đào tạo liên thông đã nhận đơn của sinh viên:……………………. …….. xin mở lớp học nóng môn……………………………………………………………
Sau khi kiểm tra Khoa nhận thấy lý do mở lớp học nóng như sinh viên đề nghị là hợp lý. Khoa đã liên hệ mời giảng viên:…………………………………….., đang công tác tại: …………………………………………………………..và được giảng viên đồng ý giảng dạy học nóng môn học này.
Với GV cơ hữu chưa vượt giờ chuẩn tối đa (800 GC):
Giảng viên………………… cho biết số giờ chuẩn quy đổi đến thời điểm hiện nay là……….GC, chưa vượt số giờ chuẩn tối đa theo quy định của Trường. Do đó Khoa kính đề nghị Hiệu trưởng cho phép mở lớp học nóng và tính thêm giờ chuẩn cho giảng viên…………………………….
Với GV cơ hữu đã vượt giờ chuẩn tối đa (800 GC) và đồng ý tính thêm giờ chuẩn:
Tuy nhiên theo giảng viên………………… cho biết số giờ chuẩn quy đổi đến thời điểm hiện nay là……….GC, vượt số giờ chuẩn tối đa theo quy định của Trường. Do đó Khoa kính đề nghị Hiệu trưởng cho phép mở lớp học nóng và tính thêm giờ chuẩn cho giảng viên…………………………….
Với GV cơ hữu đã vượt giờ chuẩn tối đa (800 GC) và không đồng ý tính thêm giờ chuẩn mà phải tính trực tiếp bằng tiền:
Tuy nhiên theo giảng viên………………… cho biết số giờ chuẩn quy đổi đến thời điểm hiện nay là……….GC, vượt số giờ chuẩn tối đa quá lớn theo quy định của Trường. Do đó Khoa kính đề nghị Hiệu trưởng cho phép mở lớp học nóng và thanh toán bằng tiền cho giảng viên…………………………….
Với GV thỉnh giảng
Vậy Khoa kính đề nghị Hiệu trưởng cho phép mở lớp học nóng và thanh toán cho giảng viên……………………………. theo quy định của trường đối với giảng viên thỉnh giảng.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét chỉ đạo.
                                
Ý KIẾN HIỆU TRƯỞNG                                                       KHOA ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP 2012-2013

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012


NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ VIẾT THU HOẠCH CỦA SINH VIÊN TRONG TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN
ĐẦU NĂM HỌC 2012-2013
(Kèm theo Kế hoạch số: 84/2012/KH-ĐHKT của Hiệu trưởng
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng)
Cả lớp nôp bài về LT  hạn cuối ngày thứ 2 (15/10/2012)
1.    Anh (chị) nhận thức thế nào về hành động sai trái của Trung Quốc khi thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam?
2.    Các tệ nạn xã hội nào có thể ảnh hưởng đến sinh viên trường ta và biện pháp phòng chống? Anh (chị) có băn khoăn, thắc mắc gì sau khi nghe báo cáo các quy chế, quy định về đào tạo? Anh (chị) có đề xuất gì với khoa và Nhà trường để giúp sinh viên học tập và rèn luyện tốt?
3.    Anh (chị) có đề xuất gì với Nhà trường trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên như: chế độ giảm học phí đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chế độ khen thưởng đối với sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện?
4.    Nhận xét và đề xuất của anh (chị) về công tác Đoàn Thanh niên và các hoạt động văn, thể, mỹ của Nhà trường?
Ghi chú: Các khoa photo coppy nội dung thảo luận và viết thu hoạch này gửi các GVCN để hướng dẫn sinh viên thảo luận và viết thu hoạch.

BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG