Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

KHOA ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày         tháng     năm 2012
TỜ TRÌNH
 V/v xin mở  lớp học nóng
 
 

Kính gửi:     Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

Khoa Đào tạo liên thông đã nhận đơn của sinh viên:……………………. …….. xin mở lớp học nóng môn……………………………………………………………
Sau khi kiểm tra Khoa nhận thấy lý do mở lớp học nóng như sinh viên đề nghị là hợp lý. Khoa đã liên hệ mời giảng viên:…………………………………….., đang công tác tại: …………………………………………………………..và được giảng viên đồng ý giảng dạy học nóng môn học này.
Với GV cơ hữu chưa vượt giờ chuẩn tối đa (800 GC):
Giảng viên………………… cho biết số giờ chuẩn quy đổi đến thời điểm hiện nay là……….GC, chưa vượt số giờ chuẩn tối đa theo quy định của Trường. Do đó Khoa kính đề nghị Hiệu trưởng cho phép mở lớp học nóng và tính thêm giờ chuẩn cho giảng viên…………………………….
Với GV cơ hữu đã vượt giờ chuẩn tối đa (800 GC) và đồng ý tính thêm giờ chuẩn:
Tuy nhiên theo giảng viên………………… cho biết số giờ chuẩn quy đổi đến thời điểm hiện nay là……….GC, vượt số giờ chuẩn tối đa theo quy định của Trường. Do đó Khoa kính đề nghị Hiệu trưởng cho phép mở lớp học nóng và tính thêm giờ chuẩn cho giảng viên…………………………….
Với GV cơ hữu đã vượt giờ chuẩn tối đa (800 GC) và không đồng ý tính thêm giờ chuẩn mà phải tính trực tiếp bằng tiền:
Tuy nhiên theo giảng viên………………… cho biết số giờ chuẩn quy đổi đến thời điểm hiện nay là……….GC, vượt số giờ chuẩn tối đa quá lớn theo quy định của Trường. Do đó Khoa kính đề nghị Hiệu trưởng cho phép mở lớp học nóng và thanh toán bằng tiền cho giảng viên…………………………….
Với GV thỉnh giảng
Vậy Khoa kính đề nghị Hiệu trưởng cho phép mở lớp học nóng và thanh toán cho giảng viên……………………………. theo quy định của trường đối với giảng viên thỉnh giảng.

Kính trình Hiệu trưởng xem xét chỉ đạo.
                                
Ý KIẾN HIỆU TRƯỞNG                                                       KHOA ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét